Algemene voorwaarden

Offertes

 1. De door HB gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft HB het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Iedere opdracht van een koper waarmee HB niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de koper voldoende blijkt.

Prijzen, prijsverhoging

 1. Alle prijzen door HB opgegeven zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.
 2. Indien na de datum van aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst n of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop enige prijs is gebaseerd, een wijziging ondergaat, is HB gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de koper te geschieden.
 3. Indien de koper consument is, de koper de overeenkomst kan ontbinden, ongeacht de prijsverhoging, indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Levering en levertijd

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van HB.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper HB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van HB zijn en de koper ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang HB geen volledige betaling heeft ontvangen met betrekking tot geleverde zaken of gerelateerde diensten, blijven de geleverde zaken (al dan niet verwerkt) eigendom van HB.
 2. Indien er gerede twijfel bestaat bij HB bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is HB bevoegd de bezorging van te leveren zaken of de uitvoering van overeengekomen diensten uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
 3. Indien de koper in gebreke blijft met het verrichten van enige betaling aan HB, is HB bevoegd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die voor de koper houden, weg te (doen) halen.
 4. Alle daden van beschikking met betrekking tot de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, zijn aan de koper verboden, zolang hij niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Betaling

 1. Betaling dient bij aflevering te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de koper in verzuim verkeren. De koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
 2. De koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door HB wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
 3. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is HB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertermijn is overeengekomen, wordt deze verlengd voor de duur van de opschorting.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de koper of verbandhoudende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de koper, komen geheel voor rekening van de koper. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15 % (exclusief B.T.W.) van het in te vorderen bedrag met een minimum van 115,.

Overmacht

 1. Tekortkomingen van HB in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van HB onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van HB of diens toeleveranciers.
 3. Indien de prestatie door overmacht langer dan 1 maand wordt vertraagd, is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat HB tot enige vergoeding van schade, door de koper of derden geleden, gehouden zal zijn. HB heeft in dat geval recht op vergoeding van door haar gemaakte kosten, behoudens het geval dat reeds zaken zijn geleverd en/of diensten zijn verricht die zelfstandige waarde bezitten, waarvoor de koper een rele vergoeding verschuldigd zal zijn.

Niet goed, geld terug garantie

 1. Indien de koper consument is, heeft hij het recht om het bestelde product binnen 50 dagen na ontvangst aan HB te retourneren en de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. HB zal zo spoedig mogelijk (en in elk geval binnen 50 dagen na ontbinding) de aankoopsom en betaalde kosten aan de koper terugbetalen.
 3. De koper is uitsluitend verplicht de kosten van terugzending voor eigen rekening te nemen, de overige kosten worden door HB gedragen.

Reclames en verjaring rechtsvorderingen

 1. De verjaringstermijn voor eventuele rechtsvorderingen van de koper wordt in elk geval beperkt tot een termijn van n jaar na het ontstaan van een gebrek.

Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, is HB voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van HB, slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. HB is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder winstderving of gevolgschade.
 3. HB is wel aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HB of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook indien dwingendrechtelijke wetgeving anders aangeeft dan in de voorgaande leden bepaald, kan HB mogelijk aansprakelijk gehouden worden.
 4. De door HB te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de koper te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de koper geleden schade.
 5. De koper zal HB vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan HB op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de koper niet aansprakelijk zou zijn.

Geschillen

 1. Op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij HB betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen waarbij HB betrokken is, zullen worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Assen c.q. het kantongerecht te Meppel., tenzij de koper consument is, in welk geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd is.

Het middel tegen teken en vlooien